To, jak definiujemy zjawisko reklamy, zależy od tego, który jej aspekt chcemy zaakcentować. Można skoncentrować się m.in. na celu przekazu, rodzaju produktu, odbiorcy, czy kontekście.

Przydatność reklamy opiera się na jej zdolności docierania do olbrzymich mas rozproszonych adresatów

Przydatność reklamy opiera się na jej zdolności docierania do olbrzymich mas rozproszonych adresatów

Ważne będą też takie czynniki, jak: opisywany etap kampanii reklamowej lub typ medium, za pomocą którego reklama jest komunikowana. Bez wątpienia, jednoznaczne zdefiniowanie reklamy jest niemożliwe. Dzieje się tak, dlatego, że reklamy spełniają różne funkcje: perswazyjne, dydaktyczne, estetyczne i inne. I tak, definicje marketingowe, skupiają się na odpłatności i nieosobowym charakterze przekazu reklamowego. Z kolei teoretycy komunikacji, podkreślają jednokierunkowość takiego przekazu, jak też jego masowy charakter. Obok działań z zakresu public relations, reklama stanowi fundamentalny sposób komunikowania się firmy z konsumentami, którzy z czasem, mogą stać się klientem.

Marian Golka podaje następującą definicję reklamy: [...] reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towaru (usługi, idei) przy pomocy określonych środków w określonych ramach prawnych i na określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu (Golka M., Świat reklamy, Poznań 1994, s.13). Warto dodać, że  reklama nie jest tożsama ze sponsoringiem, sprzedażą osobistą lub propagandą, ale- tak, jak i pozostałe działania- przynosi nadawcy korzyści.

Jak podaje Jacek Kall, autor opracowania „Silna marka. Istota i kreowanie”, przydatność reklamy opiera się na jej zdolności docierania do olbrzymich mas rozproszonych adresatów, zdolności do udramatyzowania treści przekazu, pomocy w długofalowym budowaniu wizerunku marki, możliwości wielokrotnego ponawiania (Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2000, s. 18). Atutem reklamy jest też, bez wątpienia, umiejętność budowania lojalności wobec danej marki.